Trang Chủ > Hệ thống vật phẩm >

Thương | Spear

Giới thiệu các loại Thương - Spears

 

Hình ảnh Tên Thương Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật

Giáo Hai Lưỡi (Double Poleaxe)

13 38 30 Dark Knight, Magic Gladiator

Đại Long Đao (Dragon Lance)

15 40 30 Dark Knight, Magic Gladiator

Kích (Halberd)

19 44 30 Dark Knight, Magic Gladiator

Giáo (Spear)

23 48 30 Dark Knight, Magic Gladiator

Đinh Ba (Great Trident)

29 54 25 Dark Knight, Magic Gladiator

Kích Hai Đầu (Berdish)

37 62 30 Dark Knight, Magic Gladiator

Giáo Ánh Sáng (Light Spear)

42 67 25 Dark Knight, Magic Gladiator

Xà Giáo (Serpent Spear)

46 71 20 Dark Knight, Magic Gladiator
Lưỡi Hái (Great Scythe)  54 88 25 Dark Knight, Magic Gladiator
Lưỡi Hái Tử Thần (Bill of Balrog) 63 88 25 Dark Knight, Magic Gladiator
Đại Long Đao (Dragon Spear) 92 - 35 Dark Knight, Magic Gladiator
Brova - - 40 Dark Knight, Magic Gladiator
Peer Magmus - - 35 Blade Master