Khác | Another

Khác - Another

Bình Máu - Healing Potions

Hồi phục máu cho nhân vật

Bình Năng Lượng - Mana Potions

Hồi năng lượng cho nhân vật


Bình SD - SD Recovery Potions

Hồi phục SD cho nhân vật

Bình trị độc - Antidote

Loại bỏ trạng thái độc cho nhân vật.

Táo - Apple

Hồi phục một lượng nhỏ máu cho nhân vật.

Hồi Thành Phù - Scroll of town portal

Giúp nhân vật di chuyển ngay về thành gần nhất.

Bó Cung - Arrows

Sử dụng cùng với Cung.

Bó Nỏ - Bolts

Sử dụng cùng với Nỏ.


Rượu - Ale

Tăng tốc độ tấn công thêm 20 trong vòng 60 giây.