Trang Chủ > Hệ thống vật phẩm >

Đồ Thần Thánh | Ancient Item

Đồ Thần Thánh | Ancient Item

 Chiến Binh

Knight Leather Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10

3 Vật Phẩm : Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +10

4 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +20

5 Vật Phẩm : Tăng hồi phục nội lực +5

6 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng nhanh nhẹn +10

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương chí mạng 5%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 5%

Gia tăng sức mạnh +25


Gồm các vật phẩm

Mũ Da (+5-10 Nội Lực)

Áo Da (+5-10 Nội Lực)

Quần Da (+5-10 Nội Lực)

Găng Da (+5-10 Nội Lực)

Giày Da (+5-10 Nội Lực)

Chùy Da (+5-10 Sức Mạnh)

Nhẫn Băng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Hyperion Bronze Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng nhanh nhẹn +15

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

Gia tăng mana tối đa +30


Gồm các vật phẩm

Áo Đồng (+5-10 Nội Lực)

Quần Đồng (+5-10 Nội Lực)

Giày Đồng (+5-10 Nội Lực)

Eplete Scale Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15

3 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50

4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng lượng máu +50

Gia tăng nội lực +30

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 10%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10


Gồm các vật phẩm

Mũ Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)

Áo Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)

Quần Trâu Xanh (+5-10 Nội Lực)

Khiên Gia Huy (+5-10 Nội Lực)

Dây Chuyền Điện (+5-10 Năng Lượng)

Garuda Brass Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng nội lực tối đa +30

3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%

4 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng lượng máu +50

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

Sức sát thương phép thuật +15%


Gồm các vật phẩm

Áo Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)

Quần Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)

Găng Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)

Giày Thiên Kim (+5-10 Nội Lực)

Dây Chuyền Lửa (+5-10 Sức Mạnh)

Kantata Plate Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +30

4 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức mạnh 15

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 10%

Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20


Gồm các vật phẩm

Áo Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)

Găng Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)

Giày Thiết Phiến (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Gió (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Hion Dragon Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +25

3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 10%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng 15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa 15%

Gia tăng sức sát thương hoàn hảo +20


Gồm các vật phẩm

Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)

Găng Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)

Giày Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)

Kiếm Điện (+5-10 Sức Mạnh)

Vicious Dragon Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15

3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +15


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20

Gia tăng lực tấn công tối đa +30

Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%


Gồm các vật phẩm

Mũ Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)

Áo Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)

Quần Rồng Đỏ (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Đất (+5-10 Nội Lực)

 Tiên Nữ

Ceto Vine Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +10

3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50

4 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +20

5 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên +5%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng năng lượng +10

Gia tăng lượng máu +50

Gia tăng sức mạnh +20


Gồm các vật phẩm

Mũ Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)

Quần Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)

Găng Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)

Giày Trinh Nữ (+5-10 Nội Lực)

Trường Kiếm (+5-10 Sức Mạnh)

Nhẫn Đất (+5-10 Sức Mạnh)

Gaia Silk Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +25

4 Vật Phẩm : Gia tăng sức mạnh +10


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%

Gia tăng nhanh nhẹn +30

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%

Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +10


Gồm các vật phẩm

Mũ Lụa (+5-10 Nội Lực)

Áo Lụa (+5-10 Nội Lực)

Quần Lụa (+5-10 Nội Lực)

Găng Lụa (+5-10 Nội Lực)

Nỏ Vàng (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Odin Wind Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15

3 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +50

4 Vật Phẩm : Gia tăng khả năng tấn công +50


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng nhanh nhẹn +30

Gia tăng mana tối đa +50

Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Gia tăng nội lực tối đa +50


Gồm các vật phẩm

Mũ Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Áo Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Quần Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Găng Thiên Thanh (+5-10 Nội Lực)

Argo Spirit Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn +30


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng lực tấn công tối đa +30

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi 5%


Gồm các vật phẩm

Áo Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Quần Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Găng Ngọc Bích (+5-10 Nội Lực)

Gywen Guardian Set

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

3 Vật Phẩm : Gia tăng nhanh nhẹn 30

4 Vật Phẩm : Gia tăng lực tấn công tối thiểu +20


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng lực tấn công tối đa +20

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Gia tăng sức sát thương chí mạng +20

Gia tăng tỉ lệ ra đòn có sức sát thương tối đa +20


Gồm các vật phẩm

Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Găng Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Cung Bạc (+5-10 Nhanh Nhẹn)

Dây Chuyền Kỹ Năng

Aruane Guardian Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +10

3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%


Gồm các vật phẩm

Mũ Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Áo Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Quần Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)

Giày Kim Ngân (+5-10 Nội Lực)


 Phù Thủy

Apollo Pad Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +10

3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +5%

4 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

5 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +30

6 Vật Phẩm : Gia tăng lượng máu +30


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng nội lực tối đa +20

Gia tăng sức sát thương chí mạng +10

Gia tăng sức sát thương tối đa +10

Gia tăng năng lượng +30

Gồm các vật phẩm


Mũ Vải Thô (+5-10 Nội Lực)

Áo Vải Thô (+5-10 Nội Lực)

Quần Vải Thô (+5-10 Nội Lực)

Găng Vải Thô (+5-10 Nội Lực)

Gậy Xương (+5-10 Sức Mạnh)

Dây Chuyền Băng (+5-10 Sức Mạnh) 

Nhẫn Phép Thuật

Evis Bone Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +15

3 Vật Phẩm : Gia tăng thể lực +20


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Sức sát thương phép thuật +10%

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +5%

Gia tăng khả năng tấn công +50

Gia tăng hồi phục nội lực +5


Gồm các vật phẩm

Áo Xương (+5-10 Nội Lực)

Quần Xương (+5-10 Nội Lực)

Giày Xương (+5-10 Nội Lực)

Dây Chuyền Gió

Hera Sphinx Set

2 Vật Phẩm : Gia sức mạnh +15

3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +10%

4 Vật Phẩm : Gia tăng sức phòng thủ của khiên 5%

5 Vật Phẩm : Gia tăng năng lượng +15


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng khả năng tấn công +50

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +10%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +10%

Gia tăng lượng máu +50

Gia tăng mana tối đa +50


Gồm các vật phẩm

Mũ Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)

Áo Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)

Quần Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)

Găng Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)

Giày Nhân Sư (+5-10 Nội Lực)

Khiên Xương (+5-10 Nội Lực)

Anubis Legendary Set

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

3 Vật Phẩm : Gia tăng mana tối đa +50


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Sức sát thương phép thuật +10%

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Gia tăng sức sát thương chí mạng +20

Gia tăng sức sát thương tối đa +20


Gồm các vật phẩm

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Găng Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Lửa (+5-10 Năng Lượng)

Isis Legendary Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

3 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng năng lượng +30

Sức sát thương phép thuật +10%

Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%


Gồm các vật phẩm

Mũ Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Áo Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Quần Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)

Giày Ma Thuật (+5-10 Nội Lực)


 Đấu Sĩ

Muren Storm Crow Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Gia tăng sức chống đỡ +25

Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay +20%


Gồm các vật phẩm

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)

Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)

Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)

Muren Storm Crow Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +10

3 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Gia tăng sức chống đỡ +25

Gia tăng sức sát thương cho vũ khí 2 tay +20%


Gồm các vật phẩm

Áo Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)

Quần Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)

Tay Phong Vũ (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Lửa (+5-10 Nội Lực)


 Chúa Tể

Agnis Adamantine Set

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +10%

3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +40


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Gia tăng sức sát thương chí mạng +20

Gia tăng sức sát thương tối đa +20


Gồm các vật phẩm

Mũ Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)

Áo Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)

Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Độc (+5-10 Nội Lực)

Browii Adamantine Set

2 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương +20

3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +20


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng năng lượng +30

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%

Gia tăng mệnh lệnh +30


Gồm các vật phẩm

Quần Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)

Giày Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)

Găng Huyền Thuyết (+5-10 Nội Lực)

Dây Chuyền Băng (+5-10 Nội Lực)

 Thuật Sĩ

Crono Red Wing Set

2 Vật Phẩm : Tỉ lệ chính xác của sát thương gấp đôi +20%

3 Vật Phẩm : Gia tăng sức chống đỡ +60


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +30

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Gia tăng sức sát thương chí mạng +20

Gia tăng sức sát thương tối đa +20


Gồm các vật phẩm

Mũ Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Quần Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Nhẫn Ma Thuật (+5-10 Năng Lượng)

Semeden Red Wing Set

2 Vật Phẩm : Sức sát thương phép thuật +15%

3 Vật Phẩm : Gia tăng sức sát thương của tuyệt chiêu +25


Đầy đủ các vật phẩm tăng thêm

Gia tăng năng lượng 30

Gia tăng độ chính xác của sát thương chí mạng +15%

Gia tăng độ chính xác của sức sát thương tối đa +15%

Loại bỏ khả năng phòng ngự đối phương +5%


Gồm các vật phẩm

Mũ Hảo Thiên (+5-10 Nội Lực)

Áo Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Găng Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)

Giày Hỏa Thiên (+5-10 Nội Lực)