Chùy | Mace

Giới thiệu các loại Chùy - Maces

 

Hình ảnh Tên Chùy Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật

Chùy (Mace)

7 32 15 Dark Knight, Dark Wizard, Elf, Magic Gladiator, Dark Lord

Chùy Gai (Morning Star)

13 38 15 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord

Chùy Dây (Flail)

22 47 15 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord

Búa Chiến (War hammer)

38 63 15 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord

Búa Băng (Crystal Mace)

66 91 30 Dark Knight, Magic Gladiator, Dark Lord

Chùy Tiên Nữ (Elemental Mace)

90 115 50 Muse Elf

Chùy Băng Tinh (Frost Mace)

121 - 50 Muse Elf
Horn of Steal - - 25 Blade Master