Cánh | Wing

Cánh | Wing

 Cánh cấp 3

Xem thêm: cách ép cánh cấp 3

Cánh Cuồng Phong

Wing of Storm

Blade Master

Cánh Thiên Sứ

Wing of Eternal

Grand Master

Cánh Ngũ Sắc

Wing of Illusion

High Elf

Cánh Lôi Vũ

Wing of Ruin

Duel Master

Cánh Phượng Hoàng

Wing of Dimension

Dimension Master

Áo Choàng Đế Vương

Cape of Emperor

Lord Emperor

Áo Choàng Đại Tướng

Cape of Overrule 

Fist Emperor

 

 Cánh cấp 1 và 2

Xem thêm: cách ép cánh cấp 1
Xem thêm: cách ép cánh cấp 2

Cánh Quỷ

Satan Wings

Dark Knight

Cánh Thiên Đàng

Heaven Wings

Dark Wizard

Cánh Tiên Nữ

Fairy Wings

Fairy Elf

Cánh Vũ Linh

Mistery Wings

Summoner

Cánh Rồng

Dragon Wings

Blade Knight

Cánh Linh Hồn

Archangel Wings

Soul Master

Cánh Tinh Thần

Spirit Wings

Muse Elf

Cánh Hỏa Thiên

Despair Wings

Bloody Summoner

Cánh Bóng Đêm

Darkness Wings

Magic Gladiator

Áo Choàng Của Vua

Cape of Lord

Dark Lord

Áo Choàng Hiệp Sĩ

Cape of Fighter

Rage Fighter