Trang Chủ > Hệ Thống Ép Đồ >

Nâng cấp item từ lv1 đến lv15

Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15

 

 


♦ Nâng cấp item từ lv0 đến lv6

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless  Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul    Nếu thất bại
+0 lên +1  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+1 lên +2  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +1
+2 lên +3  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +2
+3 lên +4  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +3
+4 lên +5  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +4
+5 lên +6  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +5♦ Nâng cấp item từ lv7 đến lv9

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul   Nếu thất bại
+6 lên +7  Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+7 lên +8  Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+8 lên +9 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0


♦ Nâng cấp item từ lv9 đến lv15

Cấp độ Số lượng Bless cần Số lượng Soul cần  Số lượng Chaos cần  Tỉ lệ thành công Nếu thất bại
+9 lên +10  50% (có luck 75%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao )
+10 lên +11  50% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao )
+11 lên +12  45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao )
+12 lên +13   45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao )
+13 lên +14  

40% (có luck 65%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao )
+14 lên +15    

40% (có luck 65%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao )


- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)

- Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường" 

- Đặt vật phẩm cần nâng cấp và số lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp"