Trang Chủ > Hệ Thống Ép Đồ >

Ép Quạ Tinh | Dark Raven

Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven)


►Tạo Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

Nguyên liệu:


►Phục hồi máu Quạ TinhCHÚ THÍCH:
- Chi phí Zen cho việc tạo ra Dark Raven là 1.000.000 Zen.
- Dark Raven Spirit (Linh hồn họa tinh) có thể rơi từ quái vật có cấp 102 trở đi.
Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".
- Chọn loại thú muốn hồi máu.