Trang Chủ > Hệ Thống Ép Đồ >

Ép Chiến Mã | Dark Horse

Hướng dẫn ép Chiến Mã (Dark Horse)


►Tạo Chiến Mã

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".
- Nguyên liệu:


►Phục hồi máu Chiến MãCHÚ THÍCH:
- Chi phí Zen để tạo ra Chiến mã là 5.000.000 Zen.
- Linh Hồn Chiến Mã có thể rơi ra từ quái vật cấp 102 trở đi.
Nếu thành công sẽ nhận được Chiến Mã.
Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thú ở Lorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".
- Chọn loại thú muốn hồi máu.